torsdag, 17. januar 2002 24:47 (DNT)


[Storudgave idag]

[Den nye VK-regering fremlagde i dag den udlændingepolitik, som den har lovet vælgerne længe. Vi gennemgår den mere detaljeret end vi normalt gør, fordi den vil få stor betydning for danskere og danskinteressede i udlandet.]Ny udlændingepolitik

Integrationsminister Bertel Haarder (V), beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) og fungerende justitsminister Brian Mikkelsen (K) fremlagde i dag regeringens nye udlændingepolitik. Der er ikke tale om et lovforslag, men om en række elementer, der - efter en passende debat - vil indgå i en række lovforslag inden 1. marts i år. Dog bliver spørgsmålet om integrations på arbejdsmarkedet udsat til efteråret, hvor der kommer en generel politik for "Flere i arbejde" og væk fra offentlig forsørgelse.

Der er enkelte overraskelser i forslaget i forhold til de sidste dages "lækager" via regeringspartierne. Den største er nok, at alle - både danskere og udlændinge kommer til at blive omfattet af en regel om, at man kun kan få fuld kontanthjælp, hvis man har opholdt sig 7 år ud af de sidste 8 år i Danmark. Hvis ikke, får man en lavere takst (ca. det halve) svarende til SU, indtil betingelsen er opfyldt.

Spørgsmålet om danskkundskaber ved skolestart skal diskuteres med kommunerne. Altså ikke noget om tvangsindskrivning i børnehaver eller tvangsfjernelse. De kommuner, der har udtalt sig har klart afvist forslaget - og mener iøvrigt, at der ikke er noget problem her.

Ellers er indtrykket, at ægteskab skal man ikke indgå, hvis man er ung og vil bo i Danmark. Begge ægtefæller skal være over 24 år, og en ene skal have permanent opholdstilladelse OG den samlede tilknytning til Danmark skal være størst. Danskere, hvis den ene forældre kommer fra et andet land skal opmærksom på hvor man søger ægtefælle! Det er ikke en ret at få ægtefællen til landet, men et skøn, fortaget af udlændingestyrelsen baseret på oplysninger fra ens hjemkommune. Ved skilsmisse inden for 7 år, udvises den hjemførte ægtefælle.

Muligheden for at få forældre til landet bortfalder helt.

Nyt er også, at friskolers ret til at fortolke folkeoplysningsloven indskrænkes, således at eleven skal opdrages til frihed, demokrati og danske værdier. Det vil også blive kontrolleret, at det sker.

Hvis man vil have dansk indfødsret - kræver yderligere 2 års ophold - skal man igennem en formaliseret prøve i sprog, samfundsforhold og værdier, og man skal underskrive erklæringer om, at man vil overholde "dansk lovgivning og respekteret grundlæggende danske retsprincipper, herunder menneskerettighederne"

Omkring mulighederne for højtkvalificerede udlændinge i Danmark, skriver man blot at man vil lave en "Green Card" ordning på områder "hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft."

[Et lidt længere referat af de 10 sider findes nederst i nyhedsbrevet (inden sporten). Her kan man også se, hvor man kan hente og selv læse dokumentet.Pia Kjærsgaard: "En vigtig dag!"

Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, er meget glad for forslaget, og kalder det "en vigtig dag i Danmarks historie!" Det er første gang siden 1983, hvor revision af udlændingelovene går i den rigtig retning - "Nu vender vi kajakken" sagde hun. Hun er dog forbløffet over, at udspillet ikke har sat tal på. Hun vil hvide "Hvor meget ladeporten - der har stået vidt åben i en årrække - er lukket?" Bertel Haarder præciserede under pressemødet, at når nogen havde talt om "tusinder", så var det rigtige udtryk "tusinder færre, end der ellers ville være kommet!" Men det mente Pia Kjærsgaard var for upræcist et udtryk.Kritik af den nye politik

Bortset fra Dansk Folkeparti var det langt imellem dem, der synes den nye politik var god eller virksom. Ritt Bjerregaard (S) sagde, at oplægget var "mere ubehageligt end jeg havde ventet," men hun troede ikke at det ville føre til den ønskede reduktion i antallet af indvandrere. Jann Sjursen, Krf, siger at udspildet er "kræmmermentalitet", hvor flygtninge og udlændinge vurderes efter deres gavn for Danmark, uden hensyn til deres behov. Borgmester Britta Christensen, Hvidovre, finder reglen om udvisning ved skilsmisse "umenneskelig" - Det betyder, at man tvangsbinder kvinder, der lever i fysisk/psykisk dårlige ægteskaber. Andre elementer af forslaget synes hu er i orden. Den nyvalgte SF'er, Kamal Qureshi, siger ironisk, at vist fremmer forslaget integrationen - "integrationen med de andre danskere på bænken - med de andre udstødte i vores samfund." Han karakteriserede forslaget som "stramning, stramning, kontrol, stramning, kontrol, ud!"Bertel Haarder: Største indtryk?

I DR2s Deadline kl. 23 fortalte Bertel Haarder, hvilke af dagens reaktioner, der havde gjort størst indtryk. Det var de udenlandske journalisters reaktion! De anede åbenbart ikke, at de færreste af deres hjemlande gav så høje ydelser som selv de nye lavere takster. At Danmark gav asyl til [procentvis] langt flere end noget andet land - og det skal ned i nærheden af de andres. Og det smertede ham især, at den britiske journalist der nedgjorde den danske udenrigsminister åbenbart ikke vidste, at forholdene i Storbritannien for udlændinge på enhver måde er skrappere end i Danmark med den nye politik.

[Den britiske journalist er Tim Sebastian i programmet "Hard Talk". Programmet blev optaget i morges, og viste en noget usikker og uforberedt udenrigsminister Per Stig Møller, som var totalt uforberedt på at Tim Sebastian var meget velorienteret om dansk politik - især Dansk Folkepartis betydning for regeringen. Per Stig Møller kom virkelig i vanskeligheder, da han ikke kunne gøre rede for omfanget af udlændinges kriminalitet, men blev ved med at tale om dem, der kom "to rob, rape and kill!" - og sammenlignede det med at baldre vinduer og stjæle penge. Programmet er blevet genudsendt på BBC World i dag og sendes for sidste gang i nat kl. 1.30, dansk tid. Programmet blev sendt på DR2 efter Deadline. Det var lidt pinligt at se, hvor elendigt Per Stig Møller åbenbart var forberedt.

Men vi har ikke den slags journalistik i Danmark - Den vil i dagens politiske klima blive opfattet som om journalisten driver politik og sætter sig selv i fokus. Flere gange i løbet af dagen slap Bertel Haarder således afsted med at demonstrere ukendskab til sine egne forslag - Som da han f.eks. mente, at det ville hjælpe en højtuddannet IT-systemkonsulent med et mærkeligt navn og et 6 år gammelt dansk statsborgerskab at komme på nedsat kontanthjælp. Hvilket han naturligvis i følge forslaget IKKE skal. Det gælder jo kun nytilflyttere. Og hvordan en lavere kontanthjælp vil hjælpe manden til et interview i stedet for den stakke afslag han havde, slap Bertel Haarder at tage stilling til.

Formentlig ville svaret have været (Han fik tilsvarende spørgsmål i i DR2 Deadline) at nu skulle danskerne - personalecheferne, håndværkerne og andre tage sig sammen og gøre deres indsats - også over for danskere uden arbejde.

Per Stig Møller talte i BBC iøvrigt konsekvent om "økonomiske flygtninge" som de eneste, der skulle holdes ude. Det begreb eksisterer ikke i det nye politiske oplæg.

/Leif]Flertal: Luk feriefonden!

Den tidligere så omdiskuterede feriefond står foran at blive nedlagt - hvis et flertal uden om regeringen kan komme igennem med forslaget. Før folketingsvalget var Venstre bannerfører for at få nedlagt fonden, som holder på lønmodtageres feriepenge indtil udbetaling, hvis ikke arbejdsgiveren selv gør det. Dengang mente de senere regeringsparti, at fonden, der kan investerer renterne, var for venlig overfor "vennerne" i arbejderbevægelsen, f.eks. Dansk Folkeferie. Nu er Socialdemokraterne, SF, de radikale og Dansk Folkeparti parat til at ændre feriepengeloven, så alle feriepenge indsættes på en individuel konto. Så får lønmodtagerne også renterne af de opsparede penge - i dag tilfalder de enten feriefonden eller arbejdsgiverne. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen tror ikke, at der er modstand mod forslaget i regeringen - men det er ikke på planen for de næste 4 år. Han mener, at det er op til arbejdsmarkedets parter. LO er positiv - men det er Dansk Arbejdsgiverforening ikke. Det er ikke på grund af de mistede renter - en individuel kontoordning vil blive for "bureaukratisk" og blive ædt op af "administrationsomkostninger".Regering enig med amter

Amterne accepterede i går på et møde, at indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bestemmer hvordan regeringens 1,5 mia. DKK skal fordeles blandt sygehusene. Og pengene skal udelukkende gå til planlagte, kirurgiske operationer. Det er kun ca. 40% af patienterne, der får glæde af pengene. Den nye regering har lovet vælgerne, at alle ventelister vil blive nedbragt til under 2 måneder pr. 1. juli, og det mål er amterne med på at forsøge at nå. Men i forvejen havde man lovet den forrige regering en generel produktionsstigning på 6-8%, så på områder med ventelister skal man op i nærhende af 18% produktionsstigning vurderer adm. direktør Otto Larsen, Amtsrådsforeningen. Han frygter, at det kan medføre en skævvridning af sygehusvæsenet. Ministeriet vil så fordele pengene direkte til de sygehusafdelinger, der præsterer den største produktionsfremgang.

--------------------------------------------------------------------Den nye udlændingepolitik

[Et lidt længere referat, taget fra regeringens dokument. Har man muligheden bør man læse dette, men som i en del tilfælde med offentlige dokumenter for nylig er der visse fejl (manglende fonte og dermed tekst) i nedenstående dokument.

http://129.142.227.228/imagesupload/dokument/En%20ny%20udl%E6ndingepolitik.pdf

Dokumentet fylder kun 55 Kb.]

Det er et debat oplæg. De endelige lovforslag skal foreligge senest 1. marts. Forslaget hviler på grundprincipper: Overholdelse af internationale konvention, færre asylansøgere og indvandrer og stærkere integration af de udlændinge, der er her.

De Facto flygtningebegrebet afskaffes. Fremover kan kun flygtninge, som FN anerkender som flygtninge krav på beskyttelse. Danmark vil arbejde for, at det også kommer til at gælde EU. Flere "sikre 3. lande" skal defineres, så ansøgere kan returneres til disse uden asylbehandling. Man kan ikke søge asyl på danske ambassader længere.

Flygtninge, der er anerkendt må ikke blive indvandrere. Nu kræver det mindst 7 års ophold i Danmark, før man får mulighed for permanent ophold. Ellers skal man kunne returneres omgående, når forfølgelsen ophører. Flygtninge må ikke rejse til hjemlandet uden forudgående ansøgning og genbehandling af asylsagen i de 7 år.

Asylbehandling strammes: Man afvises, hvis man forsøger at skjule sig for myndighederne. En afvist skal rejse øjeblikkelig (i dag har man 15 dage). Flere sager skal vurderes som "åbenbare grundløse" Flygtningerådets formand får beføjelser til at afvise denne type sager. Rådet reduceres til 3 medlemmer, således at det består af en dommer, en ministeriel embedsmand og en repræsentant fra advokatrådet. Dansk Flygtningehjælp har ikke længere en repræsentant. Afviste asylansøgere, der ikke kan hjemsendes ("tålt ophold") må ikke få sociale ydelser og skal på forlangende tage ophold på Center Sandholm. De skal regelmæssigt melde sig hos politiet.

Udlændinge skal være selvforsørgende. Uden permanent opholdstilladelse hjemsendes man, hvis man ikke kan klare sig selv. Man skal også være selvforsørgende i forbindelse med familiesammenføring. Man skal stille 50.000 DKK i garanti for fremtidig forsørgelsesudgifter og yderligere omkostninger skal kunne tvangsindrives. Herboende ægtefælle må ikke have modtaget sociale ydelser i en periode inden familiesammenføring.

Familiesammenføring: Der er ikke noget retskrav på familiesammenføring. Der kan ikke gives tilladelse, hvis en af ægtefællerne er under 24. Særregler for flygtninge gælder ikke hvis man gifter sig efter asylansøgning. Reglen om tilknytning til Danmark skal gælde alle - ikke blot flygtninge og indvandrere. Familiesammenføring skal ske i det land, hvor det samlede tilknytningskrav er størst. Her ses på den herboendes familie - især forældrenes oprindelsesland. Adgang til at få forældre over 60 år ophæves. Tilladelse til familiesammenføring gives af Udlændingestyrelsen, på basis af oplysninger fra kommunen.

Ægteskabsloven skal strammes. Kun personer med lovligt ophold i Danmark kan gifte sig. Hvis en ægtefælle ikke har har fast bopæl i Danmark, skal parret skrive under på, at de er bekendt med familiesammenføringsreglerne. Proformaægteskab udelukker familiesammenføring og vielsesmyndigheder skal indberette alle mistanker om proformaægteskaber til eventuel senere sagsbehandling i styrelsen.

Alle udlændinge kan først få fast ophold efter 7 år. I tilfælde af skilsmisse hjemsendes ægtefæller, der er familiesammenført. Grov vold, voldtægt, drab, narko- og menneskesmugling udelukker fast ophold. For andre forbrydelser, der ikke medfører udvisning, skal der gå yderligere mindst 5 år, før man kan få fast ophold. En senere lovrevision skal gøre, at flere gennemgår et "tilbudt introduktionsprogram" inden permanent ophold kan fås.

Udlændingestyrelsen skal sørge for, at kommuner ikke udbetaler sociale ydelser til udlændinge uberettiget. Hjælp til forsørgelse af børn i udlandet bliver ikke længere mulig.

Der skal oprettes en Green Card ordning for personer med efterspurgte kompetencer.

Danmark vil arbejde for "at styrke hjælpen" i nærområder omkring konflikter og borgerkrige. Lande, der modtager store mængde flygtninge fra nabolande, skal have have større fokus. Danmark vil også her forsøge at gøre det til EU-politik.

Modtager et land ikke sine fra Danmark hjemsendte borgere, fratages det en eventuel dansk bistand.

Integration på arbejdsmarkedet vil regeringen fremlægge en plan for til efteråret, som led i kampagnen "flere i arbejde".

Kontanthjælp skal nu optjenes, og udlændinge skal kun i undtagelsestilfælde ("beskyttelsesstatus") kunne få offentlig forsørgelse. For alle - danskere og udlændinge skal gælde, at fuld kontanthjælp kun kan fås, hvis man har boet mindst 7 år i Danmark i løbet af de sidste 8 år. Satserne for kontanthjælp reguleres - dels under optjeningsperioden men også generelt for at øge "motiveringen." Laveste satser kommer til at svare til SU-satserne. Deltidsarbejde understøttes ved, at man ikke som nu, straffes hårdt, hvis man tager deltidsarbejde.

(Der er et omfattende beregningseksempel dokumentet - som viser at en skilsmisse vil kunne betale sig for barnløse familier på lav takst (man har 500 kr. hver mere pr. måned) - mens man vil tabe godt 50 DKK hver, hvis man skilles på fuld takst.)

Introduktion forbedres. Nu skal der tegnes en individuel "kontrakt" med kommunen, når man får flygtningestatus og forsørgelsesgrundlag, men inden man kan få sig et job. Kontrakten indeholder et introduktionsforløb, som f.eks. danskundervisning, efteruddannelse eller praktik man skal igennem, og hvilke sanktioner, hvis man ikke følger forløbet. Forløbet skal erhvervsrettes mere. Danskundervisningen skal forbedres og tilpasses erhvervslivets behov. Økonomiske incitamenter for kursusudbydere skal findes, således at undervisningen effektiviseres. Udlændinges kvalifikationer skal hurtigere fastlægges.

Frie grundskoler skal forberede til et dansk samfund, med frihed og folkestyre. Derfor skal loven om friskoler ændres. Tilsynet med disse skærpes.

Regeringen vil drøfte med kommunerne, hvordan man sikrer at alle elever kan dansk, når de starter i skolen.

Indfødsret skal være sværere at opnå: Man skal kunne læse og skrive dansk og kunne passe et arbejde. Man skal have kendskab til samfundsforhold, retsprincipper og værdier. Derfor skal man bestå en særlig prøve. Reglen skal også gælde personer over 65 år (de er undtaget i dag). Man skal underskrive en erklæring om at overholde dansk lovgivning, anerkende danske retsprincipper og menneskerettigheder. Ligesom ved permanent ophold øges ventetiden ved kriminalitet. Hvis straffen er over 2 år, bortfalder muligheden for indfødsret. Minimum ekstra ventetid er 2 år. Gæld til det offentlige udelukker også indfødsret.


DilleSport


HÅNDBOLD: Ligaen kvinder

(onsdag)  Randers - Slagelse     28-24
Kampen viste, at træner Anja Andersen stadig kan kommunikere med langfingeren. Til DR-TV Sporten (der transmitterede live) sagde hun "Nu har jeg ikke sagt noget om dommerne i et år, men nu kan jeg ikke lade være: Det er svært med [sådan] nogle pissedårlige dommere!" - [Hvorefter hun laved fonetisk tegnsætning med langfingeren... :-D]

Hun var især sur over, at Camilla Andersen efter et straffekast blev udvist for at have ramt målmanden i hovedet.TENNIS: Australian Open 2002

Damedouble, 1. runde
  Lisa Raymond, USA / Rennae Stubbs, AUS
  Eva Dyrberg, DEN / Eva Martincova, CZE  6-2, 6-2

Matchstatistik - Der var vist ikke meget at stille op:

http://www.ausopen.org/scores/stats/day4/0381ms.html

Nu er kun Kristian Pless tilbage. Han spiller 3. runde i herresingle i morgen.Vejret

Overskyet og diset - og med lette regnbyger mange steder. Temperaturer op til mellem 3 og 7 graders varme.Finansmarkederne

Nationalbankens middelkurser fra idag

1USD    8,4251 DKK,  1GBP   12,0933 DKK,  1EUR   7,4301 DKK
100JPY   6,3794 DKK,  1AUD   4,3357 DKK,  1CHF   5,0686 DKK  
1CAD    5,2214 DKK,  1NZD   3,5474 DKK,  1SEK   0,8006 DKK
1NOK    0,9404 DKK,  100ISK  8,17  DKK,  1ZAR (1) 0,7133 DKK
1SGD    4,5904 DKK,  10THB (2) 1,937 DKK,  1HKD   1,0807 DKK  
1MYR (1)  2,2178 DKK
(1) ZAR, og MYR er vejledende notering på basis af USD og (2) THB er vejledende salgskurs. (1) og (2) er fra Den Danske Bank, offentliggjort i Børsen og beregnet i går kl 12.

Børsens nøgletal fra igår

Obligationsrenter: 6,31% -0,01 (30 år real), 4,96% -0,02 (10 år stat)
Pr. 31/12:     6,48%           5,14%
KAX-index:  207,21 -0,84  KFX (mest omsatte aktier): 260,37 -0,91
Pr. 31/12:  211,84                  267,05
              KVX (Vækstaktier i DK):  418,87 -3,58
              Pr. 31/12         380,87